کد خبر : ۲۲۹۸۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ 
۱۲:۱۷:۲۱
کد خبر : ۲۲۹۷۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ 
۱۳:۲۶:۵۴
کد خبر : ۲۲۹۷۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ 
۱۰:۴۶:۴۳
صفحه1از6123456.بعدي.برو
دسته بندي اخبار 
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۳۰۲۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ 
۱۴:۷:۱۹
کد خبر : ۲۳۰۲۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ 
۱۴:۰:۳۷
کد خبر : ۲۳۰۲۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ 
۱۳:۴۷:۳۱
صفحه1از6123456.بعدي.برو


دسته بندي اخبار 
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۲۴۸۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ 
۲۳:۳۹:۲۹
کد خبر : ۲۲۴۸۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ 
۲۳:۳۱:۱۸

آمار پویای فعالیت های شاخص آموزشی و ترویجی کشاورزی کشور

1399


 • 5697
          سنجش مهارت               دیپلم های کشاورزی        (تعداد)
 • 1166
      سایت های الگویی     (تعداد)
 • 474
      کانون های یادگیری    (تعداد)
 • 127161 دوره های آموزش مهارتی (نفر-روز)
 • 616827
             آموزش کارکنان                وزارت جهادکشاورزی       (نفر-روز)
 • 6426
    دانش آموزان متوسطه                    کشاورزی             (تعداد)
 • 651
          روزهای مزرعه        (تعداد)
 • 1620
   پژوهشگر مروجان ارشد و            محققان معین           (تعداد)
 • 3725
     صندوق های خرد زنان         روستایی و عشایری        (تعداد)
 • 34222
        مددکاران ترویجی      (تعداد)
 • 17884
   تسهیل گران زن روستایی (تعداد)
 • 6070 رسانه های آموزشی ترویجی (تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی) (تعداد) 
 • 7643
  کارشناسان مروج مسئول        پهنه های کشاورزی       (تعداد) 
 • 1344
        مراکز جهاد کشاورزی      (تعداد)
 

در سی و چهارمین دوره برگزیدگان بخش کشاورزی در سال 1398، 166 نفر انتخاب شده اند که هر هفته 7 نفر به شکل تصادفی معرفی خواهند شد. 


5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0