کد خبر : ۲۳۱۷۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ 
۷:۵۸:۱۰
کد خبر : ۲۲۶۱۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ 
۹:۲۳:۱۶
صفحه1از512345.بعدي.برو
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۳۳۴۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ 
۱۳:۲۶:۲۲
کد خبر : ۲۳۳۳۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ 
۱۳:۲۲:۱۴
کد خبر : ۲۳۳۳۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ 
۱۳:۱۸:۵۵
کد خبر : ۲۳۳۳۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ 
۱۳:۱۵:۳۸
صفحه1از512345.بعدي.برو

دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۳۲۷۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ 
۱۳:۱۷:۵۹
کد خبر : ۲۳۲۲۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ 
۱۵:۳۰:۲۳
صفحه1از212.بعدي.برو
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۳۲۹۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ 
۱۱:۴۰:۲۳
کد خبر : ۲۳۲۹۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ 
۱۱:۳۹:۱۴
کد خبر : ۲۳۲۹۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ 
۱۱:۳۸:۶
کد خبر : ۲۳۲۹۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ 
۱۱:۳۷:۱۶
صفحه1از41234.بعدي.برو

آمار پویای فعالیت های شاخص آموزشی و ترویجی کشاورزی کشور

1399


 • 5697
          سنجش مهارت               دیپلم های کشاورزی        (تعداد)
 • 1166
      سایت های الگویی     (تعداد)
 • 474
      کانون های یادگیری    (تعداد)
 • 127161 دوره های آموزش مهارتی (نفر-روز)
 • 616827
             آموزش کارکنان                وزارت جهادکشاورزی       (نفر-روز)
 • 5937
    دانش آموزان متوسطه                    کشاورزی             (تعداد)
 • 651
          روزهای مزرعه        (تعداد)
 • 1620
   پژوهشگر مروجان ارشد و            محققان معین           (تعداد)
 • 3725
     صندوق های خرد زنان         روستایی و عشایری        (تعداد)
 • 34222
        مددکاران ترویجی      (تعداد)
 • 17884
   تسهیل گران زن روستایی (تعداد)
 • 6070 رسانه های آموزشی ترویجی (تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی) (تعداد) 
 • 7643
  کارشناسان مروج مسئول        پهنه های کشاورزی       (تعداد) 
 • 1344
        مراکز جهاد کشاورزی      (تعداد)
 

 نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی 


5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0