جدول عناوین و تعداد گروه های آموزشی / رشته های مهارتی و استانداردهای مهارتی در شاخه کاردانش ـ زمینه کشاورزی 

گروه آموزشی

ردیف

عنوان رشته مهارتی ( نام دیپلم  )

وتعداد استاندارد مربوط

عنوان استاندارد مهارت و درس

جمع ساعت هر استاندارد

جمع ساعات آموزش دروس مهارتی

امور زراعی

سه رشته     12         استاندارد  مهارت

1

زراعت غلات و حبوبات

5

زراعت عمومی

885

1635

کشت نخود و عدس

165

کشت ذرت

210

کشت گندم و جو

210

کشت لوبیا

165

2

زراعت گیاهان علوفه ای و غده ای

5

زراعت عمومی

885

1702/5

کشت سیب زمینی

187/5

کشت یونجه و شبدر

210

کشت ذرت

210

کشت چغندر

210

3

کشت گیاهان دارویی و زعفران

4

کشت گیاهان دارویی

1155

1672/5

کشت زعفران

165

کشت آفتابگردان

187/5

کشت سویا

165

ماشینهای کشاورزی

5 رشته     7        استاندار د مهارت

4

مکانیک تراکتور و تیلر  1

مکانیک تراکتور و تیلر

1142

1142

5

تعمیر موتورهای سبک کشاورزی    1

تعمیرکارسم پاش ها  و اره های موتوری

1260

1260

6

تعمیر ماشینهای ثابت کشاورزی     1

تعمیرکار ماشینهای ثابت زراعی و دامپروری

1800

1800

7

تعمیر سیستم انتقال نیرو و هیدرولیک تراکتور

2

کاربر رایانه در علوم کشاورزی

320

1880

تعمیرکار سیستم انتقال نیرو و هیدرولیک تراکتور

1560

8

کشت و کار مکانیزه

2

کاربر سیستم های آبیاری تحت فشار

885

1972

راننده کشت مکانیزه

1087

دام و طیور

7 رشته-   23        استاندارد مهارت

9

پرورش صنعتی دامهای سنگین

( گاو و گاو میش )

4

پرورش عمومی دام

750

1755

پرورش و نگهداری گاو گوشتی

240

پرورش و نگهداری گاو شیری

360

پرورش و نگهداری گاومیش

405

10

پرورش صنعتی دامهای سبک

( گوسفند و بز )

3

کاربر رایانه در علوم کشاورزی

320

1475

پرورش عمومی دام

750

پرورش و نگهداری گوسفند و بز

405

11

پرورش و نگهداری اسب

2

پرورش عمومی دام

750

1966

پرورش و نگهداری اسب

1216


 

گروه آموزشی

ردیف

عنوان رشته مهارتی ( نام دیپلم  )

وتعداد استاندارد مربوط

عنوان استاندارد مهارت و درس

جمع ساعت هر استاندارد

جمع ساعات آموزش دروس مهارتی


ادامه دام و طیور

7 رشته-  23      استاندارد مهارت

12

مرغداری صنعتی

7

پرورش عمومی طیور

465

1635

جوجه کشی

120

پرورش جوجه گوشتی

120

پرورش و نگهداری مرغ تخمگذار

195

پرورش و نگهداری بوقلمون گوشتی

165

پرورش بلدرچین

240

پرورش و نگهداری بوقلمون مادر(تخمگذار)

330

13

پرورش ماکیان

7

پرورش عمومی طیور

465

1860

جوجه کشی

120

پرورش و نگهداری غاز گوشتی

165

پرورش و نگهداری غاز مادر ( تخمگذار )

330

پرورش و نگهداری اردک گوشتی

165

پرورش و نگهداری اردک مادر ( تخمگذار )

330

پرورش و نگهداری شتر مرغ

285

14

پرورش پرندگان زینتی

6

پرورش عمومی طیور

465

1755

جوجه کشی

120

پرورش و نگهداری پرندگان زینتی

360

پرورش کبک

240

پرورش قرقاول

240

پرورش و نگهداری اردک مادر ( تخمگذار )

330

15

پرورش و تولیدات زنبور عسل و کرم ابریشم     2

پرورش و تولیدات زنبور عسل

937

1402

تولید و پرورش کرم ابریشم

465

امور باغی

8 رشته-  23       1ستاندارد مهارت

16

پرورش میوه های دانه دار و دانه ریز

7

باغبانی عمومی نوع 2

1050

1846

تولید و پرورش درخت گلابی

120

تولید و پرورش درخت به

83

تولید و پرورش درخت سیب

158

تولید و پرورش مو

195

تولید و پرورش انار

120

تولید و پرورش انجیر

120

17

پرورش میوه های هسته دار

5

باغبانی عمومی نوع 2

1050

1530

تولید و پرورش آلو و گوجه

120

تولید و پرورش زردآلو

120

تولید و پرورش هلو و شلیل

120

تولید و پرورش گیلاس و آلبالو

120

گروه آموزشی

ردیف

عنوان رشته مهارتی ( نام دیپلم  )

وتعداد استاندارد مربوط

عنوان استاندارد مهارت و درس

جمع ساعت هر استاندارد

جمع ساعات آموزش دروس مهارتی

ادامه امور باغی

8 رشته-  23      1ستاندارد مهارت

18

پرورش گیاهان جالیزی و سبزی

3

باغبانی عمومی نوع 2

1050

1530

تولید و پرورش سبزی

315

تولید و پرورش جالیز

165

19

پرورش قارچ خوراکی

3

تولید و پرورش قارچ صدفی

450

1335

تولید و پرورش قارچ دکمه ای

720

تولید و پرورش جالیز

165

20

پرورش درختان گرمسیری و نیمه گرمسیری

4

باغبانی عمومی نوع 2

1050

1590

تولید و پرورش پسته

150

تولید و پرورش مرکبات

195

تولید و پرورش خرما

195

21

پرورش درخت و درختچه زینتی

3

باغبانی عمومی نوع 1

765

1815

پرورش درخت و درختچه های زینتی

510

ایجاد فضای سبز و پارک سازی

540

22

پرورش گل و گیاهان آپارتمانی

3

باغبانی عمومی نوع 1

765

1725

تولید و پرورش گلهای بریده و گلدانی

540

تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی

420

23

ایجاد و نگهداری فضای سبز

3

باغباننی عمومی نوع 1

765

1845

تولید و پرورش گلهای بریده و گلدانی

540

ایجاد فضای سبز و پارک سازی

540

منابع طبیعی

24

تولید نهال و جنگل کاری     1

تولید نهال و جنگل کاری

1605

1605

صنایع غذایی

3 رشته   5      استاندارد مهارت

25

تولید فرآورده های گوشتی    2

تولید فرآورده های گوشتی

1125

1470

تولید سوسیس ، کالباس ، همبرگر

345

26

تولید صنعتی فرآورده های لبنی    1

تولید صنعتی فرآورده های لبنی

1650

1650

27

فرآوری آبزیان و تولید کنسرو فرآورده های گوشتی 2

تکنولوژی فرآوری آبزیان

1404

1749

تولید کنسرو فرآورده های گوشتی

345

شیلات

6 رشته 6      استاندارد مهارت

28

دریانوردی صیادی 1

دریانوردی صیادی

1650

1650

29

تکثیر ماهیان گرم آبی  1

تکنولوژی تکثیر ماهیان گرم آبی

1402

1402

30

پرورش ماهیان گرم آبی  1

تکنولوژی پرورش ماهیان گرم آبی

1357

1357

31

تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی 1

تکنولوژی تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی

1267

1267

32

تکثیر میگو  1

تکنولوژی تکثیر میگو

1273

1273

33

پرورش میگو 1

تکنولوژی پرورش میگو

1260

12606.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0