پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

 

 

 معاون علمی و فناوری

دکتر حسین نوری
تلفن: 66940758 
نمابر: 66940760
پست الكترونيك: h.nouri@areeo.ir

 
 

 
   

 

 معاون اداری و مالي
 دکتر سیدکریم موسوی
تلفن: 66430445  
نمابر: 66430446 
پست الكترونيك:  skmousavi@gmail.com
 

 
                       
معاونت آموزشي 
دكتر  ارکیده حیدرنژاد
تلفن: 66940736
نمابر:  66430433

پست الكترونيك:heidarnejhad@yahoo.com

 

 

 


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0