معاون اداری مالی:
مهندس محمود شاهینی تیران
تلفن: 
نمابر:  

پست الكترونيك:


مهندس شاهینی.jpg
 

 معاون علمی و فناوری:
دکتر سیدکریم موسوی

تلفن: 66970758 
نمابر:  66940760
پست الكترونيك:

 skmousavi@gmail.com

 
 

   

 

 معاون آموزشی:
دكتر سید عباس میرجلیلی

تلفن: 66940736
نمابر:  66430433

پست الكترونيك:
a.mirgalili@areeo.ac.ir

سیدعباس میرجلیلی.jpg 
                       


 

 

 

 

مشاور رییس موسسه:

دکتر پیمان فلسفی

پست الکترونیک:
p.falsafi1349@gmail.com

دکتر فلسفی.png
   

 

 

مشاور رییس موسسه:

دکتر حسینعلی متولی

پست الکترونیک:
hmotevali@ut.ac.ir

متولی.jpg

مشاور رییس موسسه:

مهندس علیرضا سید اسحاقی

پست الکترونیک:

اسحاقی.jpg

مشاور رییس موسسه:

دکتر حسین مقصود بیگی

پست الکترونیک:

hmayhsoudh@gmail.com

دکتر مقصود بیگی.jpg

 6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0