• راه ­اندازی شبکه دانش کشاورزی با انتخاب و سازماندهی 100 پژوهشگر مروج ارشد، 1480 محقق معین و 7500 مروج مسئول پهنه

 


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0