پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • راه ­اندازی شبکه دانش کشاورزی با انتخاب و سازماندهی 100 پژوهشگر مروج ارشد، 1480 محقق معین و 7500 مروج مسئول پهنه

 


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0