پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

تربیت کشاورزان آینده

- آموزش‌های رسمی فنی حرفه ای و کاردانش

- مهارت آموزی دانش‌آموزان متوسطه

- مهارت‌های شغلی و سنجش مهارت جوانان روستایی

- افزایش بهره‌وری در آموزش عالی رشته های کشاورزی (ماده 21 و 23)

- نظام آموزش صلاحیت حرفه ای

 جداول رشته ها و استانداردهای مهارتی کاردانش کشاورزی 


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0