مسئول سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های کارآفرینی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی است.

فعالیت‌های کارآفرینی مرکز بر پایه‌ی سیاست‌های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی گرد پنج محور فرهنگ‌سازی، توانمندسازی، نهادسازی، پیشتیبانی و پایش انجام می‌شود. ازجمله فعالیت‌های مرکز کارآفرینی می‌توان به برگزاری رویدادهای نوآفرینی در حوزه‌ی کشاورزی، شناسایی استعدادهای ناب در پهنه‌های ترویجی، کمک به شبکه‌سازی میان کارآفرینان، توسعه‌ی زیست بوم کشاورزی کشور با استفاده از ابزارهای مشارکت دولتی خصوصی (PPP) و ایجاد پیوند میان صنایع کشاورزی و استارت‌آپ‌ها در زیست بوم یاد شده اشاره کرد.


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0