آموزش کارکنان وزارت جهادکشاورزی

- نیازسنجی آموزشی بر مبنای نیازهای شغلی و سازمانی

- برقراری ارتباط آموزش با وظایف کارکنان

- افزایش سرانه آموزش مدیران (20+40 ساعت)

- تدوین پودمان های آموزشی بر اساس استاندارد شغلی

- تدوین منابع و جزوات آموزشی

- آموزش مدرسین دوره های آموزش کارکنان


5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0