آموزش کارکنان وزارت جهادکشاورزی

- نیازسنجی آموزشی بر مبنای نیازهای شغلی و سازمانی

- برقراری ارتباط آموزش با وظایف کارکنان

- افزایش سرانه آموزش مدیران (20+40 ساعت)

- تدوین پودمان های آموزشی بر اساس استاندارد شغلی

- تدوین منابع و جزوات آموزشی

- آموزش مدرسین دوره های آموزش کارکنان

فعالیت‌های عمده در سال1398:

- میانگین 76 ساعت آموزش به ازای هر کارمند وزارت جهادکشاورزی

- بهره مندی 68% کارکنان وزارت جهادکشاورزی از آموزش برنامه ریزی شده توسط این دفتر

- بهره مندی حداقل 92% کارکنان سازمان های جهادکشاورزی استان ها  از دوره های آموزشی این دفتر

- آموزش حداقل 73% از مدیران حرفه ای وزارت متبوع از دوره های بهبود مدیریتی این دفتر

 

فعالیت‌های شاخص در سال 1399:

- نیازسنجی آموزشی در چهار دوره زمانی

- تشکیل کارگروه های استاندارد سازی شغلی در حوزه های مختلف کشاورزی

- تشکیل گروه نظارت و ارزیابی عملکرد آموزشی در این دفتر

- ارائه مقالات آموزشی توسط اعضای هیئت علمی این دفتر در کنگره های معتبر و ISC

- برگزاری آزمون گواهینامه نوع دوم در چند نقطه کشور در راستای تمرکز زدایی و عدالت آموزشی

- تسریع در روند نیاز سنجی سال 1400

- برنامه ریزی در جهت کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری با برنامه ریزی در نیاز سنجی آموزشی

 


5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0