دستاوردهای دفتر آموزش کارکنان:

رشد حداقل 5 برابری در کسب امتیاز از جشنواره شهید رجایی در سال 1398 در حوزه آموزش کارکنان نسبت به سال 1397

کسب گواهینامه نوع دوم برای اولین بار در سال 1398 توسط دو نفر از کارمندان وزارت متبوع از سازمان اداری و استخدامی کشور

برگزاری 2977 دوره آموزشی ( معادل 3354101 نفر ساعت آموزش) در انواع عمومی، تخصصی، ویژه و بهبود مدیریتی برای کارکنان و مدیران وزارت جهاد کشاورزی در سال 1398

راه اندازی استاندارد سازی شغلی برای کارکنان وزارت جهادکشاورزی بر اساس مقررات سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای هدایت هدفمند دوره های آموزشی به رسته های مختلف شغلی

صدور دستورالعمل های آموزشی در راستای افزایش بهره وری دوره های آموزشی از نظر کیفی و کمی

جلوگیری از خلل در برگزاری دوره های آموزشی در سال 1399 بواسطه شیوع بیماری کووید-19 از طریق برنامه ریزی آموزشی

آموزش کارکنان وزارت جهادکشاورزی

- نیازسنجی آموزشی بر مبنای نیازهای شغلی و سازمانی

- برقراری ارتباط آموزش با وظایف کارکنان

- افزایش سرانه آموزش مدیران (20+40 ساعت)

- تدوین پودمان های آموزشی بر اساس استاندارد شغلی

- تدوین منابع و جزوات آموزشی

- آموزش مدرسین دوره های آموزش کارکنان

فعالیت‌های شاخص در سال1398:

- میانگین 76 ساعت آموزش به ازای هر کارمند وزارت جهادکشاورزی

- بهره مندی 68% کارکنان وزارت جهادکشاورزی از آموزش برنامه ریزی شده توسط این دفتر

- بهره مندی حداقل 92% کارکنان سازمان های جهادکشاورزی استان ها  از دوره های آموزشی این دفتر

- آموزش حداقل 73% از مدیران حرفه ای وزارت متبوع از دوره های بهبود مدیریتی این دفتر

فعالیت‌های شاخص در سال 1399:

- نیازسنجی آموزشی در چهار دوره زمانی

- تشکیل کارگروه های استاندارد سازی شغلی در حوزه های مختلف کشاورزی

- تشکیل گروه نظارت و ارزیابی عملکرد آموزشی در این دفتر

- ارائه مقالات آموزشی توسط اعضای هیئت علمی این دفتر در کنگره های معتبر و ISC

- برگزاری آزمون گواهینامه نوع دوم در چند نقطه کشور در راستای تمرکز زدایی و عدالت آموزشی

- تسریع در روند نیاز سنجی سال 1400

- برنامه ریزی در جهت کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری با برنامه ریزی در نیاز سنجی آموزشی

 


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0