موسسه آموزش و ترویج کشاورزی با ایجاد ستاد ملی رسانه وزارت جهاد کشاورزی در جهت دستیابی به اهداف عالی وزارت متبوع گام برداشته است.

در این ستاد موضوعات مورد نیاز و محتوای مرتبط با بخش کشاورزی در 14 هسته محتوایی تعیین می شود و با همکاری سازمان صدا و سیما، برنامه های مرتبط با آن را در هفت ساختار برنامه سازی شامل: میان برنامه های کوتاه، مسابقه، زیر نویس، نکات کوتاه، برنامه های ترکیبی، قهرمانان تولید، و برنامه های گام به گام تولید  از شبکه های مختلف پخش می نماید.


5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0