حمایت، پشتیبانی و تجهیز شبکه ترویج کشور

سیاستگذاری و برنامه ریزی لازم در جهت حمایت، پشتیبانی و تجهیز شبکه ترویج کشور، به منظور پیشبرد برنامه های ترویجی و افزایش ضریب پوشش این فعالیتها فرصت ویژه ای را در زمینه تحقق اهداف توسعه منابع انسانی در بخش کشاورزی و توسعه روستایی فراهم نموده است.

مراکز جهاد کشاورزی دهستان به عنوان اصلی ترین ساختار فیزیکی شبکه ترویج بوده و به عنوان کانون مرکزی شبکه قلمداد می گردند. هماهنگی و برنامه‌ریزی توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در مراکز به منظور افزایش توان کارشناسی این نیروها در جهت اجرای برنامه های آموزشی و ترویجی سازمان، همچنین امور تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز ، استفاده از کلیه ظرفیت های دولتی و غیردولتی و جذب نیروهای متخصص مورد نیاز شبکه ترویج کشاورزی در قالب فرآیندهای سربازان سازندگی، بسیج سازندگی، حمایت، ساماندهی و توانمندسازی مراکز موضوع ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور با تاکید بر شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی، مددکاران ترویجی و جوامع محلی از جمله رویکردهای اصلی در حمایت، پشتیبانی و تجهیز شبکه ترویج کشور می باشد.


5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0