دستاوردهای دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج:

  • پهنه­ بندی عرصه ­های کشاورزی کشور به 7500 پهنه (هر پهنه یک کارشناس مروج مسئول)

  • افزایش حدود 5 برابری نسبت مروج به بهره­ بردار با اجرایی شدن نظام نوین ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

  • جمع ­آوری و بارگذاری اطلاعات بیش از چهار میلیون بهره ­بردار در سامانه پهنه ­بندی

  • نوسازی ناوگان خودرویی مراکز جهاد کشاورزی دهستان با خرید بیش از 200 دستگاه خودرو صحرایی

  • خرید 3 هزار دستگاه رایانه برای تجهیز مراکز جهاد کشاورزی دهستان

  • ساماندهی بیش از 38 هزار مددکار ترویجی

  • تحقق 77 درصدی برنامه "توانمندسازی حرفه ­ای و تخصصی 7500 مروج مسئول پهنه­ های تولیدی" تا سال 1398

  • توانمندسازی شبکه عاملین ترویج غیردولتی با آموزش 730 نفر مددکار ترویجی (1713 نفرروز)

 

فعالیت های شاخص دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج:

حمایت، پشتیبانی و تجهیز شبکه ترویج کشور

سیاستگذاری و برنامه ریزی لازم در جهت حمایت، پشتیبانی و تجهیز شبکه ترویج کشور، به منظور پیشبرد برنامه های ترویجی و افزایش ضریب پوشش این فعالیتها فرصت ویژه ای را در زمینه تحقق اهداف توسعه منابع انسانی در بخش کشاورزی و توسعه روستایی فراهم نموده است.

مراکز جهاد کشاورزی دهستان به عنوان اصلی ترین ساختار فیزیکی شبکه ترویج بوده و به عنوان کانون مرکزی شبکه قلمداد می گردند. هماهنگی و برنامه‌ریزی توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در مراکز به منظور افزایش توان کارشناسی این نیروها در جهت اجرای برنامه های آموزشی و ترویجی سازمان، همچنین امور تجهیز و تعمیرات اساسی مراکز ، استفاده از کلیه ظرفیت های دولتی و غیردولتی و جذب نیروهای متخصص مورد نیاز شبکه ترویج کشاورزی در قالب فرآیندهای سربازان سازندگی، بسیج سازندگی، حمایت، ساماندهی و توانمندسازی مراکز موضوع ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور با تاکید بر شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی، مددکاران ترویجی و جوامع محلی از جمله رویکردهای اصلی در حمایت، پشتیبانی و تجهیز شبکه ترویج کشور می باشد.


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0