ارکان شبکه دانش کشاورزی متشکل از 100 پژوهشگر مروج ارشد با تخصص‌های محصولی  و موضوعی در سطح ملی، 1410 محقق معین در سطح مراکز جهاد دهستان استان‌ها که همگام با 7700 مروج مسؤول پهنه در زمینه توانمندسازی بهره‌برداران بخش کشاورزی و انتقال دانش و یافته‌های نوین تحقیقاتی فعالیت می‌نمایند. ارتباط ارکان این شبکه به صورت حضوری و مجازی (به ویژه سامانه شبکه دانش کشاورزی) صورت می‌گیرد.


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0