ترویج دانش و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی  

ارتقای دانش و مهارت‏های فنی و مدیریتی، بهبود سرمایه ‏های اجتماعی و ایجاد نگرش‏های مطلوب در بهره‏ برداران بخش کشاورزی برای استفاده پایدار از منابع پایه و نهاده ‏های تولید با تأکید بر حفظ محیط‌زیست و با تعامل فعال بین عوامل و کنشگران نظام دانش و نوآوری کشاورزی از جمله تحقيق، ترويج، آموزش و بخش اجرا با محوریت بهره‏ برداران کشاورزی در قالب برنامه ها و فعالیت سایت­ های جامع الگویی تولید، کانون‏ های یادگیری، مدیریت جامع مشارکتی محصولات کشاورزی (IPCM)، رهیافت مدیریت تلفیقی آفات به شیوه مدرسه در مزرعه (IPM/FFS)، روز مزرعه، روز و هفته انتقال یافته‏ های تحقیقاتی، جشنواره و نمایشگاه‏های ترویجی تخصصی ، انتخاب و معرفی نمونه‏ های بخش کشاورزی، واحدهای نمایشی، طرح­ های تحقیقی ترویجی (طرح‌های مشارکتی تحقیقترویج کشاورز) صورت می‌گیرد.


5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0