چشم انداز:

تحقق امنیت غذایی پایدار با رویکرد نظام نوآوری کشاورزی و منابع طبیعی

 مأموریت:

    توسعه سرمایه های اجتماعی و انتقال و نشر دانش و فناوری های نوین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی

 وظایف:

سیاست گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت، نظارت و ارزیابی فعالیت‌های ترویجی برای توسعه سرمایه های اجتماعی و انتقال و نشر دانش و فناوری های نوین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی

 اهـداف:

· افزایش سرمایه های اجتماعی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی

· افزایش سرعت انتقال و نشر دانش و فناوری های نوین در عرصه های تولید محصولات کشاورزی و منابع طبیعی

· ارتقاء ضریب نفوذ دانش و فناوری های نوین در میان فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

· فرهنگ سازی، سازماندهی و مهارت افزایی جوانان روستایی و عشایری

 رویکردها:

· توسعه مدیریت مشارکتی در انتقال و نشر دانش و فناوری های نوین کشاورزی

· افزایش بهره وری مبتنی بر کشاورزی پایدار

·  ترویج الگوی کشت ملی مبتنی بر کشاورزی دانش بنیان و نوآور

· ترویج تجاری سازی کشاورزی

· افزایش تاب آوری، مدیریت ریسک و کاهش مخاطرات

· حمایت از کشاورزی خانوادگی و کشاورزان آینده

 راهبردها:

· تمرکز بر رفع نیازها، حل مشکلات و مسائل دارای اولویت معاونت ها و مدیریت های ستادی و سازمان های تابعه وزارت جهاد کشاورزی با تدوین و الصاق پیوست ترویجی به طرح ها، برنامه و پروژه مصوب

· ایجاد و فعال سازی سازه های ترویجی، مزارع نوآوری، کانون های جوانان روستایی و عشایری 

· تعامل و استفاده از ظرفیت های کشاورزان پیشرو، برگزیده و نوآور

· تعامل و استفاده از ظرفیت های مؤسسات، پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و آموزشی کشاورزی

· تعامل و استفاده از ظرفیت های پارک های علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان و تولیدکنندگان نهاده ها، ماشین آلات، ادوات و تجهیزات فناورانه کشاورزی

· تعامل و بهره گیری از ظرفیت تشکل ها، شرکت ها، تعاونی ها و سازمان های مردم نهاد در بخش کشاورزی و منابع طبیعی

· تعامل و بهره گیری از ظرفیت های دولتی در درون و بیرون از وزارت جهاد کشاورزی

 طرح ها و برنامه های اجرایی:

· شناسایی، انتخاب، معرفی و تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی

· ایجاد و فعال سازی سازه های ترویجی

· انتقال و نشر دانش و فناوری های نوین

· توسعه پژوهش های مزرعه ای( طرح های تحقیقی- ترویجی)

· برنامه جامع توسعه ظرفیت های جوانان روستایی و عشایری

· ایجاد و فعال سازی مزارع نوآوری

· برنامه ترویج تاب آوری، مدیریت ریسک و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی

· برنامه ارتقاء سلامت و تولید محصولات گواهی شده

· انتقال و نشر یافته های تحقیقاتی قابل ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

· ترویج محصولات فناورانه شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی

برنامه ها و پروژه های اجرایی:

1. ایجاد و فعال سازه های ترویجی

2.  توسعه پژوهش های مزرعه ای( طرح های تحقیقی- ترویجی)

3. برنامه ارتقاء سلامت و تولید محصولات گواهی شده

4. ایجاد و فعال سازی مزارع نوآوری

5. طرح جامع ترویج وزارت جهادکشاورزی در حوضه دریاچه ارومیه

6. برنامه جامع توسعه ظرفیت های جوانان روستایی و عشایری

7. انتقال و نشر دانش و فناوری های نوین


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0