موسســه آمــوزش و ترویــج کشــاورزی بــا تهیــه و تولیــد بیــش از 100 اپلیکیشــن کاربــردی کشــاورزی، بــه عنــوان مشــاوران محتوایــی و کارشناســی بهــره بــرداران و ذی نفعــان بخــش کشــاورزی و ایجــاد بزرگتریــن بانــک دیجیتــال رســانه‌هــای آموزشــی ترویجــی بــا عنــوان تــالار ترویــج دانــش و فنــون کشاورزی و بارگــذاری بیــش از 4 هزار آثار آموزشی  ترویجــی در ایــن تــالار، توانســته اســت در دانــش بنیــان کــردن بخــش کشــاورزی گام هــای اثربخشــی بــردارد.


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0