پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • معاونت علمی و فناوری
  • معاونت آموزشی
  • دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی
  • دفتر آموزش کارکنان
  • دفتر آموزش بهره برداران و مشاغل کشاورزی

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0