اسامی روسای موسسه:

 

 

 مهندس علی اکبر مهرفرد        

1368-1375

مهندس علی اکبر مهرفرد مدیر کل دفتر مراکز 1375-1368.png

دکتر غلامرضا کریمی نژاد      

1384-1375

دکتر غلامرضا کریمی‌نژاد ـ اولین رییس موسسه 1384-1375.png

 

دکتر مجتبی رجب بیگی

1390-1384

دکتر مجتبی رجب‌بیگی 1390-1384.png

دکتر علی نقی سرپناه

1391-1390

 

دکتر علی نقی سرپناه1390-1391.png

دکتر پیمان فلسفی

1393-1391

دکتر پیمان فلسفی 1393-1391.png

دکتر سید جلال الدین بصام 

1396-1393

دکتر سیدجلال‌الدین بصام1393-1396.png

دکتر کاظم خاوازی

1397-1396

دکتر کاظم خاوازی 1397-1396.png

دکتر علی اکبر مویدی

1401-1397

دکتر علی‌اکبر مویدی1497-1401.jpg

دکتر عطاء اله ابراهیمی

1402-1401

دکتر عطاء اله ابراهیمی1401-1402.jpg

دکتر محمد مهدی قاسمی

1402 ادامه دارد

دکتر محمدمهدی قاسمی1402 ادامه دارد.jpg

6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0