مدیران کل موسسه آموزش و ترویج کشاورزی 

 

دکتر عبداله موموندی؛

مدیرکل دفتر ترویج دانش و  فناوری کشاورزی           

تلفن:  66430441
دورنگار: 66430445

پست الكترونيك :  

dr momvandi.jpg

 

دکتر مریم طهماسبی

مدیر کل دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستائی و عشایری

 تلفن: 66430463
دورنگار: 66596333

پست الکترونیک:

 m.tahmasbi@iate.ir

 

مریم طهماسبی.jpg

  دکتر عرفان علی میرزایی 

سرپرست دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی

تلفن:  66430465

دورنگار: 66430464

پست الكترونيك: 

 

photo10708360339.jpg

دکتر سید جلال الدین بصام؛

مدیر کل  دفتر آموزش کارکنان

تلفن :      66940761

پست الکترونیک:

j.bassam@iate.ir

دکتر بصام.jpg

 دکتر مجتبی نساجی زواره

مدیر کل دفتر آموزش بهره برداران و مشاغل کشاورزی

تلفن :      66940789
دورنگار:  66940754 

پست الکترونیک:

Nassaji.m.z@gmail.com

 

مجتبی نساجی.jpg

مهندس کیوان کشاورز؛

مدیرکل دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج

تلفن: 66430462
دورنگار: 66940733، 66430449

پست الکترونیک:

k.keshavarz@iate.ir

 

کشاورز.jpg

دکتر حسین علی متولی؛

سرپرست مرکز نوآوری و کارآفرینی

تلفن: 
دورنگار: 

پست الکترونیک:

 hmotevali@ut.ac.ir

متولی - copy.jpg

 


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0