اهداف و وظایف :

به منظور توسعه و توانمندسازی سرمایه ­های انسانی بخش کشاورزی برای تحقق مأموریت ­های وزارت جهاد کشاورزی، به‌هنگام نمودن مهارت­های شغلی، ارتقاء بهره­ وری، تسهیل فرآیند انتقال دانش و فناوری­های نوین، توسعه ظرفیت ­های آموزش و ترویج کشاورزی مشارکتی تکثرگرا و استقرار شبکه مدیریت دانش و اطلاعات کشاورزی با هدف دستیابی به کشاورزی دانش­ محور، در راستای اجرای آیین ­نامه تأسیس موسسات آموزشی وابسته به دستگاه ­های دولتی مصوب بیست‌وهفتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی (مورخ 1364/04/04 ) و مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/07 شورای عالی اداری مبنی بر تغییر مأموریت موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی و با توجه به ضرورت اجرای ماده 59 احکام دائمی برنامه ­های توسعه کشور، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی براساس اهداف و وظایف زیر تاسیس و اداره می شود.

اهداف:

1- توسعه و توانمندسازی دانشی و مهارتی سرمایه ­های انسانی بخش کشاورزی

2- تسهیل فرآیند انتقال دانش و فنآوری­ های نوین به مخاطبان و فراگیران

3- توسعه و ارتقای مهارت­های شغلی مخاطبان و فراگیران

4- توسعه فعالیت­ های کشاورزی زنان و جوانان روستایی و عشایری

5- توسعه مدیریت دانش و نظام اطلاع ­رسانی بخش کشاورزی

6- توسعه ظرفیت­ های آموزش و ترویج کشاورزی مشارکتی تکثرگرا

7- تلاش برای انسجام ­بخشی و هماهنگی فعالیت­ های آموزشی و ترویجی نهادهای فعال در بخش کشاورزی

8- تحقق تکالیف قانونی موضوع ماده 59 احکام دائمی برنامه توسعه کشور، مواد 18، 21، 22 و 23 قانون افزایش بهره­ وری و قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی حرفه ­ای و مهارتی

اختیارات و وظایف:

1- موسسه آموزش و ترویج کشاورزی تنها مرجع سیاست­گذاری، راهبری، برنامه ­ریزی، هدایت، نظارت و ارزیابی تمامی فعالیت ­های آموزشی و ترویجی بخش کشاورزی است.

2- سیاست­گذاری، راهبری، برنامه ­ریزی، هدایت و نظارت بر اجرای برنامه­های آموزشی و ترویجی بخش کشاورزی

3- سیاست­گذاری، راهبری، برنامه ­ریزی، هدایت و نظارت بر اجرای برنامه­های آموزش کارکنان وزارت

4- سیاست­گذاری، راهبری، برنامه­ ریزی، هدایت و نظارت بر اجرای برنامه­های توانمندسازی زنان و جوانان روستایی و عشایری

5- سیاست­گذاری، راهبری، برنامه ­ریزی، هدایت و نظارت بر شبکه عاملین ترویج کشاورزی

6- سیاست­گذاری، راهبری، برنامه ­ریزی، هدایت و نظارت بر مطالعات و پژوهش­های آموزشی و ترویجی مورد نیاز بخش کشاورزی

7- استقرار شبکه مدیریت دانش و توسعه رسانه ­های آموزشی و ترویجی

8- برنامه­ ریزی برای پشتیبانی و ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی دهستان­ها و ساماندهی پهنه ­های تولیدی


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0