دوشنبه, 24 مرداد 1401
Slogan
  • ساعت : ۰۸:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ 
  • کد خبر : ۲۵۹۵۹
روز مزرعه ارقام گندم آبی در روستای شهابیه - شهرستان خمین - استان مركزی در مورخ 24 خرداد 1401

♦♦♦سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

♦♦♦مرکز جهاد کشاورزی شهابیه شهرستان خمین

⬅️ تاریخ: سه شنبه 1401/03/24

⬅روش ترویجی : روز مزرعه

⬅️محل اجرا : روستای شهابیه مزرعه آقای عبدالله متقی

⬅️شرح مطالب : در این مزرعه ارقام گندم آبی میهن ، زرینه، اروم، حیران، حیدری و بک کراس به صورت آبیاری تیپ وکشت مستقیم جهت مقایسه عملکرد کاشت شده است . خصوصیات ظاهری و عملکرد ارقام در فرمهای مخصوص ثبت شده است. توضیحات لازم و معرفی ارقام توسط آقای مهندس محمدی کارشناس تولیدات گیاهی شهرستان و آقای مهندس ریحانی و خانم مهندس هاشمی کارشناسان مرکز شهابیه به بهره برداران داده شد. در حال حاضر رقم زرینه از نظر ارتفاع و تراکم بوته و شرایط مورفولوژیکی نسبت به سایر ارقام برتری دارد و همچنین رقم حیران با توجه به دوره ی رسیدگی فیزیولوژیکی کوتاه تر با توجه به مصرف آب کم تر در صورت عملکرد بهینه می تواند جزو ارقام پیشنهادی به کشاورزان باشد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.17.0
    V6.0.17.0