چشم انداز ما، توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی و عشایری از طریق پوشش کامل ارائه  خدمات آموزشی- ترویجی و مشارکتی است. 


5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0