دستاوردهای طرح توان افزایی زنان روستایی و عشایری

 

 

 

فرایند

 

توسعه اجتماعی و ظرفیت سازی از طریق انتخاب و آموزش زنان تسهیلگر توسعه روستایی و عشایری

سازماندهی تولید کنندگان خرد از طریق تشکیل صندوق های خرد محلی

شبکه سازی صندوق های خرد محلی از طریق تشکیل صندوق های حمایتی شهرستانی

 

ترویج کارآفرینی و ایجاد و توسعه کسب و کارهای پایدار بر اساس الگوی LNSIE

 

 

بازاریابی ، برند سازی و تجاری سازی تولیدات زنان روستایی و عشایری

 

 

 

 

 

 

نتایج و دستاوردها

تعداد زن تسهیلگر توسعه روستایی و عشایری : 15000 نفر

تعداد زنان تسهیلگر آموزش دیده : 45000نفر روز

 

تعداد صندوق های خرد محلی : 3400 صندوق

تعداد اعضاء: 120000 نفر

تعداد آموزش ارکان صندوق ها: 29700 نفر روز

 

تعداد صندوق های شهرستانی : 19 مورد

تعداداعضا: 13594 نفر 

میزان سرمایه فعلی: 141660  میلیون ریال

تعداد صندوق های تحت پوشش : 360  صندوق

 

تعداد مربیان حرفه ای کسب و کار : 752 نفر

تعداد آموزش کارآفرینی زنان روستایی و عشایری : 9021 نفر 81189 نفر روز

تعداد کسب و کار ایجاد شده: 2907 مورد

تعداد کسب و کارهای توسعه یافته: 2850 مورد

تعداد اشتغال ایجاد شده : 6428 نفر

 

بازار اینترنتی فروش محصولات زنان روستایی

برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره های محلی ، استانی 

برند سازی محصولات

 

 

 


5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0