طرح و پروژه های ملی و بین المللی اجرا شده در زمینه توان افزایی زنان روستایی و عشایری:

1. طرح توسعه اجتماعی و ظرفیت سازی در روستاها با  انتخاب، آموزش و حمايت از زنان تسهیلگر توسعه روستایی و عشایری   

2. طرح نهادسازی با راه اندازی صندوق های خرد محلی برای زنان روستايي و عشایری

3. طرح توسعه کسب و کار پایدار با اجرای برنامه راهبرد نظام مند کسب و  کارهای خرد زنان روستایی و عشایری بر اساس الگویLNSIE

4. طرح ترویج و فرهنگ سازی تولید و مصرف محصول استاندارد و گواهی شده برای  زنان روستایی و عشایری

5. طرح ملی آموزش زنان روستایی و عشایری با بودجه مستقل

طرح توسعه همکاری ها با سازمان های بین المللی


5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0