گزارش دوره ملی تربیت مروج متخصص با موضوع ترویج کشاورزی در پهنه های تولیدی

    متن گزارش برگزاری دوره


    5.6.5.0
    گروه دورانV5.6.5.0