وظایف مراکز جهاد کشاورزی:

   

  * برنامه ریزی و راهبری روند تولید محصولات مختلف بخش کشاورزی

  * ترویج و توسعه کشت محصولات مختلف کشاورزی.

  * شناسایی استعدادها و ظرفیتهای موجود در توسعه بخش کشاورزی

  * بررسی، شناسایی و ارائه طریق جهت رفع تنگناها و مشکلات موجود

  * برنامه ریزی و راهبری بخش غیر دولتی در اجرای طرحها و پروژه ها

  * فراهم سازی تمهیدات لازم جهت توسعه و تقویت تشکل ها

  *حمایت فنی و حرفه ای از تشکلها و بخش غیردولتی در پیشبرد امور بخش کشاورزی

  * نظارت مستمر بر عملکرد تشکلها و بخش غیردولتی

  *مدیریت روند ارائه یافته های نوین به بهره برداران

  *برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت عمومی در راستای پیشبرد امور بخش کشاورزی

  * مدیریت بر استقرار و بهره برداری از شبکه دانش واطلاعات بخش کشاورزی

  *ساماندهی بازارها و شبکه توزیع محلی

  * پایش مستمر  و نظارت بر مالکیت و بهره برداری از عرصه های اراضی

  *برسی صلاحیت، جذب و ساماندهی پیمانکاران بخش خصوصی

  *پایش مستمر و نظارت بر سلامت منابع گیاهی موجود

  * پایش مستمر روند حفظ ، احیاء و بهره برداری از منابع پایه(آب و خاک)


  5.6.5.0
  گروه دورانV5.6.5.0