اهداف مراکز جهاد کشاورزی:

   

  * پیگیری سیاستهای وزارتخانه در مراکز

  * توسعه بخش کشاورزی از طریق پیاده سازی طرح ها

  * تقویت مسایل ترویجی و آموزشي برای انتقال و کاربردی کردن دانش فنی

  * مشارکت سایر بخش های وزارت متبوع در اجرای ماموریتها

  * تقویت و توانمند سازی عاملین شبکه ترویج

  * حمایت و هدایت از مراکز جهاد کشاورزی دهستان به عنوان مدیریت میدانی  طرح ها و برنامه های توسعه کشاورزی در قالب وظایف حاکمیتی


  5.6.5.0
  گروه دورانV5.6.5.0