شيوه‌هاي اجرايي طرح بسيج سازندگي

   

  به منظور سازماندهي و استفاده از توان بالقوه نيروي انساني و افزايش كيفيت اجراي پروژه‌ها با توجه به تنوع و ويژگي‌هاي آنها و متناسب با شرايط منطقه شيوه هاي متنوعي براي اجراي پروژه ها در نظر گرفته‌ شده است .

   

  شاخص‌هاي تعيين شيوه اجرايي پروژه :

  1ـ نوع پروژه و مشخصات فني آن

  2ـ ويژگي‌هاي نيروي انساني مورد نياز

  3ـ اهداف پيش‌بيني شده براي پروژه

  4 ـ عرصه كار و مسافت عرصه تا محل تامين نيرو و نهاده‌هاي مورد نياز

  5ـ شرايط اقليمي و جغرافيايي منطقه

  6ـ شرايط اقتصادي و اجتماعي منطقه

   

  با در نظر گرفتن اهداف پروژه و شاخص‌هاي تعيين شده فعاليت‌ها و اجراي پروژه هاي طرح در قالب شيوه‌هاي زير اجرا مي‌شود

  1ـ شيوه روزانه (شامل طرح هجرت و شیوه های معمول بگارگیری نیروی بسیجی)

  2ـ شيوه اردويي (شامل اردوهای دانشجویی توسط دانشگاهها و مراکز آموزشی و حوزوی)

  3ـ شيوه واگذاري (شامل پروژه های معاونت آب، خاک وصنایع و پروژه های اقتصاد مقاومتی درصورت تصویب)

   

  الف ـ شيوه روزانه

  براي انجام اين شيوه مراحل ذيل انجام مي‌شود:

  الف ـ تعيين نوع پروژه و ‌ مشخصات فني آن

  ب ـ  تامين نيروي انساني مورد نياز و تركيب آن

  ج ـ مدت زمان لازم براي اجراي پروژه

  دـ ساعات فعاليت روزانه

  ه ـ تقسيم بندي نيروي انساني در گروههاي كاري با توجه به نوع پروژه اجرايي

  و ـ تعيين يك كارشناس به عنوان سر گروه با مسئوليت‌ نظارت فني و اجرايي كار

  ي ـ آموزش نيروها قبل از شروع كار و توجيه آنها در حين انجام كار

   

  ب ـ شيوه اردويي

  در اين شيوه با برنامه‌ ريزي مدون و منظم فعاليت‌هاي روزانه در زمينه برنامه‌هاي ضربتي و فرهنگي به صورت تشكيل اردوهاي چند روزه انجام مي‌شود

  از ويژگي‌هاي اين شيوه نكات تربيتي  و فرهنگي آن است كه اين مسئله با توجه به جوان بودن نيروي انساني شركت كننده در طرح از اهميت زيادي برخوردار است. مهمترين ويژگي‌هاي اين شيوه عبارتند از :

  الف ـ تقويت كارهاي گروهي و جمعي

  ب ـ افزايش مسئوليت‌پذيري جوانان

  ج ـ گسترش فضاي  معنوي و اخلاقي  در اردو

  د ـ استفاده از روش‌هاي غيرمستقيم تربيتي

  در شيوه اردويي عرصه كار و پروژه توسط وزارت جهاد كشاورزي تعيين مي‌شود و امكانات و تجهيزات مورد نياز توسط نيروي مقاومت بسيج تامين خواهد شد .

  همچنين تعداد نفرات ، مدت زمان لازم براي تشكيل اردو پس از تعيين نوع پروژه و مشخصات فني آن تعيين مي‌شود.

   

  ج ـ شيوه واگذاري

         در اين شيوه ، عرصه كار و نوع پروژه شناسايي شده و  اجراي آن به  صورت كلي به دستگاه  نيرو ده واگذار مي‌شود (عمدتاً نيروي مقاومت بسيج) و تمام مراحل انجام پروژه به عهده دستگاه نيرو ده مي‌باشد ولي نظارت فني بر اجراي آن به عهده وزارت جهاد كشاورزي است. در شيوه واگذاري شرايط انجام كار پس از تعيين پروژه توسط كارشناسان فني بخش اجرايي  به مجري اعلام مي‌شود.

   


  5.6.5.0
  گروه دورانV5.6.5.0