اعضای شورای راهبردی طرح بسیج سازندگی در سطح ملی

   

  1 - ستاد مركزي

  1-1- وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام الاختیار

  1-2- رئیس سازمان بسیج مستضعفین یا نماینده تام الاختیار 

  1-3- معاون وزیر و رئيس سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی

  1-4- رئيس سازمان بسيج سازندگي

  1-5- معاون ترویج و آموزش سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی

  1-6- مدير كل دفتر بسیج سازندگی و شبکه عاملین ترویج

  1-7- مدیر کل امور بودجه وزارت جهاد کشاورزی

  1-8- مدير برنامه ریزی و مالی سازمان بسیج سازندگی

  1-9- مدير كشاورزي و  منابع طبیعی سازمان بسيج سازندگي

  1-10-رئیس گروه بسیج سازندگی معاونت ترویج و آموزش سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی

  1-11- نماينده بخش كشاورزي در معاونت راهبردي رياست جمهوري

   

  2 - ستاد استانی

  2-1-رئيس سازمان جهاد كشاورزي یا نماینده تام الاختیار

  2-2-فرمانده سپاه استان یا نماینده تام الاختیار

  2-3-رئيس سازمان بسيج سازندگي استان

  2-4-مدير ترویج هماهنگي کشاورزی استان

  2-5-رئیس اداره پشتیبانی و تجهیز شبکه ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان

   


  5.6.5.0
  گروه دورانV5.6.5.0