فرآیندهای هفتگانه طرح بسیج سازندگی

   

  1- فرآیند ارتباط با بخش های تخصصی وزارت و سازمانها و نهادهای نیرو ده

  2- فرایند تعیین ، تصویب و ابلاغ پروژه های قابل اجرا

  3- فرآیند جذب ، سازماندهی ، آموزش و بکارگیری نیروی انسانی

  4- فرآيند نظارت ، ارزیابی و ارزشیابی

  5- فرآیند گزارش دهی ، مستند سازی ، ثبت و بایگانی

  6- فرآیند امورفرهنگی ، تبلیغات و اطلاع رسانی

  7- فرآیند برنامه ریزی بودجه و اعتبارات


  5.6.5.0
  گروه دورانV5.6.5.0