زمينه فعاليت سربازان سازندگي :

   

  برخي از زمينه هاي مناسب براي فعاليت سربازان سازندگي در مناطق روستايي و عشايري را مي توان به شرح زير بر شمرد :

   

  ترويج زراعت و باغباني :

  - ترويج روش هاي صحيح كاشت ، داشت و برداشت محصولات زراعي و باغي

  - ترويج روش هاي مناسب مبارزه با آفات و بيماري هاي گياهي

  - ترويج روش هاي صحيح فرآوري ، بسته بندي ، انبارداري و بازار رساني محصولات كشاورزي

  - و...

   

  ترويج امور دام:

  - ترويج صحيح تغذيه و اصلاح نژاد دام

  - ترويج روش هاي بهداشتي نگهداري شير و فرآورده هاي دامي ...

  - ترويج روش هاي صحيح پرورش دام و طيور، زنبور عسل

  - و ...

   

  ترويج بخش شيلات و آبزيان :

  - برنامه ريزي براي اجراي پروژه ها، عمليات و فعاليت هاي آموزشي- ترويجي در زمينه توسعه پرورش آبزيان و حفظ محيط زيست در مناطق مختلف

  - برنامه ريزي به منظور اجراي فعاليت و پروژه هاي ترويجي – مشاركتي براي تعاوني هاي صيد و صيادي

  - ارائه راهنمائي هاي آموزشي – فني به صيادان تحت پوشش شيلات

  - و ...

   

  ترويج دامپزشكي :

  - جمع آوري اطلاعات به منظور انجام برنامه ريزي هاي لازم در زمينه وضعيت بهداشت ، بيماريهاي دام ، طيور و آبزيان در روستا

  - ارائه گزارش ها و اطلاعات بهداشت و بيماري هاي رايج منطقه به ادارات دامپزشكي

  - ارائه راهنمائي هاي لازم و توجيهات فني و بهداشتي لازم در مورد پروژه هاي دامي به بهره برداران

  - و ...

   

  ترويج منابع طبيعي و آبخيز داري :

  - ترويج مشاركت مردم در حفاظت ، احياء و توسعه منابع طبيعي

  - زمينه سازي در خصوص تشكيل تعاوني هاي جنگل و مرتع

  - ترويج روش هاي صحيح بهره برداري صحيح از منابع طبيعي

  - و ...

   

  ترويج فعاليت هاي آموزشي و اجتماعي :

  - تهيه گزارش از وضعيت ، مسائل و مشكلات اجتماعي ، اقتصادي مناطق روستايي و عشايري بر حسب مأموريت هاي وزارت جهاد كشاورزي

  - برنامه ريزي براي اجراي پروژه ها ، عمليات و فعاليت هاي آموزشي، ترويجي در زمينه توسعه مشاركت هاي مردمي و تشكل هاي اقتصادي- اجتماعي نظيرتعاوني ها، انجمن ها ، مجامع صنفي و مشاركتي

  - زمينه سازي و تشويق روستاييان و عشاير به گسترش كارهاي مشاركتي و شركت در فعاليت هاي عمران و آبادي روستا

  - و ...

   

  ترويج فعاليت هاي مكمل كشاورزي :

  - ترويج و تشويق روستاييان و عشاير به اشتغال در زمينه صنايع دستي مناسب

  - ترويج روش هاي نگهداري، بسته بندي و انبار داري مواد غذائي و پروتئيني

  - ترويج و اشائه صنايع تبديلي قابل توسعه در مناطق روستايي و عشايري

  - و ...


  5.6.5.0
  گروه دورانV5.6.5.0