وظايف كلي سربازان سازندگي :

   

   

  الف : سربازان مقاطع ليسانس و بالاتر :

   

  نياز سنجي ، مسئله يابي و ارائه راه حل ، تدريس ، برقراري ارتباط، هدايت و ارشاد، راهنمائي، نظارت و كمك به برنامه ريزي و اجراي فعاليت هاي آموزشي، ترويجي و مشاركتي

   

  ب: سربازان مقاطع تحصيلي ديپلم و فوق ديپلم :

   

  كمك و همكاري در زمينه فعاليت هاي آموزشي- ترويجي ، ارتباطي، حمايتي، مشاركتي ، نظارتي،گردآوري اطلاعات ، نياز سنجي و فعاليت هاي اجرايي در محل هاي استقرار


  5.6.5.0
  گروه دورانV5.6.5.0