آنچه كه يك سرباز سازندگي بايد بداند:
  الف-  مقررات عمومي:

  1- اطاعت از دستورات روسا، مدیران و سرپرستان مافوق 
  2- رعایت رفتار و اخلاق و حفظ شئونات اسلامی 
  3- کوشش در جهت حفظ اسرار دولتی 
  4- حفظ اموال بیت المال و وسایل و تجهیزات 
  5- انجام وظایف با جدیت و صداقت

  ب - امور انضباطي:
  1- متعهد و با انضباط باشد.
  2- تابع کلیه قوانین و مقررات باشد.
  3- برای بالا بردن دانش تخصصی شغلی خود تلاش نماید. 
  4- از ارتکاب اعمال خلاف شئون اسلامی و خدمتی پرهیز نماید.
  5- کلیه سربازان سازندگی ملزم به رعایت آراستگی، ادب، سلسله مراتب و احترامات اداری، مناسب بودن وضع ظاهری و توجه به نظافت شخصی بر اساس آئین نامه انضباطی ستاد کل نیروهای مسلح می باشند.
  6- اندازه موی سر سربازان سازندگی می‌بایست کوتاه باشد بطوری که حداکثر اندازه نمره 20 باشد. 

  ج – امور اداری:
  1- سرباز سازندگی در طول خدمت در اختیار محل های استقرار مصوب طرح در محل خدمت بوده و باید در مشاغل مورد نیاز بکار گرفته شود و به طور مداوم در محل خدمت خود حضور فعال داشته باشند. 
  2- مدت مرخصي استحقاقي سربازان 12 روز در سال مي‌باشد كه براساس قوانين جاري در ادارات براي آنان صادر مي‌گردد.
  1-2- مدت مرخصی استحقاقی سربازان متاٌهل سالیانه 30 روز می باشد.
  2-2- به هيچ وجه مرخصي قابل ذخيره براي پايان خدمت نمي‌باشد و استفاده از مرخصي استحقاقي در آخر خدمت به طور يكجا ممنوع است.
  3- به ازای هر فرزند سه ماه از خدمت دوره ضرورت کارکنان وظیفه کسر می‌شود.
  4- تشویق سربازان سازندگی فقط در ازای ارائه خدمات فوق العاده و اعمال برجسته آنان برابر ماده 114 آئین نامه انضباطی نیرو های مسلح به عمل می آید. 
  5- در صورت عدم کارائی سربازان سازندگی، به تشخیص بالاترین مقام اجرایی معاونت ترویج کشاورزی، مراتب به منظور تعیین وضعیت ادامه خدمت سربازان سازندگی به دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح منعکس می گردد. 
  6- کلیه سربازان سازندگی برای ادامه خدمت در وزارت جهادکشاورزی پس از پایان آموزش نظامی باید شخصاً برای تشکیل پرونده اولیه به یگان ارشد خود مراجعه و پس از دریافت معرفی نامه از یگان ارشد به سازمان جهادکشاورزی استان محل خدمت خود مراجعه کنند. 
  7- سربازان سازندگی موظفند به منظور تکمیل پرونده پایان خدمت خود و یا حصول اطمینان از تکمیل آن، 6 ماه قبل از اتمام خدمت دوره ضرورت به یگان های ارشد استان خود مراجعه کنند. 
  8- سربازان سازندگی موظفند هر 3 ماه یکبار برابر فرم مربوطه گزارش کار خود را به واحد سازمانی مربوطه در مرکز استان ارائه نمایند. 
  9- برای صدور گواهی (اداره راهنمائی و رانندگی و ...) سربازان سازندگی با همراه داشتن یک قطعه عکس و معرفی نامه از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محل خدمت، به یگان ارشد خود (در شهرستان) مراجعه خواهند نمود.

  د- حقوق و مزاياي سربازان سازندگي:
  1- حقوق و مزایای سربازان سازندگی بعد از آموزش نظامی تا پایان دوره خدمت به عهده سازمان جهادکشاورزی استان بکار گیرنده می باشد. 
  2- مشمولین طرح سربازان سازندگی از نظر حقوق و مزایا تابع مقررات ستاد کل نیرو های مسلح می باشند. 
  3- در صورت بروز هرگونه حادثه و یا اتفاق در حین خدمت و یا مأموریت اداری که منجر به نقص عضو و یا فوت سرباز شود موارد با ارائه اسناد، مدارک و گزارش های مستند به همراه کروکی مراجع ذیربط، از طریق سازمان جهادکشاورزی استان برای بررسی و اعلام نظر به کمیسیون ماده 134 به یگان های ارشد استان معرفی می شوند. 
  4- دفترچه بیمه خدمات درمانی در حین آموزش نظامی توسط یگان آموزش دهنده به سربازان تحویل می شود.

  هـ - مدارك مورد نياز براي صدور كارت پايان خدمت:
  1- گواهی اشتغال به خدمت با قید مشخصات کامل 
  2- پنج قطعه عکس با لباس فرم نظامی ( پشت سفید ) به ابعاد ( 3×2 ) به طوری که درجه افراد مشخص باشد. 
  3- تصویر شناسنامه صفحه اول (3 برگ )و صفحه آخر( توضیحات) دوبرگ 
  4- کارت گروه خون

  و – لباس فرم سربازان سازندگي:
  1- سربازان سازندگی موظف به پوشیدن لباس فرم متحد الشکل مصوب، در محل کار می باشند و تحت هیچ شرائطی نمی توانند طرح لباس را تغییر و یا لباس های همشکل، همرنگ یا نزدیک به لباس های فرم ،جایگزین نمایند. 
  2- رنگ پیراهن خاکی روشن می باشد. 
  3- رنگ شلوار طوسی سیر می باشد. 
  4- رنگ اورکت طوسی سیر می باشد.

  ز- محل استقرار سربازان سازندگي:
  محل استقرار سربازان سازندگی منطبق با مجوز صادره می‌باشد و استقرار آنان در مکان های خارج از حوزه جغرافیائی تعیین شده، تخلف محسوب می شود.

   


  5.6.5.0
  گروه دورانV5.6.5.0