اثرات اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي طرح :

   

  1- افزايش بهره وري در سطح توليدات كشاورزي با انتقال دانش فني و اطلاعات علمي به توليد كنند گان و بهره برداران .

  2- توسعه و گسترش شبكه آموزشي – ترويجي در سطح كشور .

  3- تربيت نيروي انساني ماهر ، مشمولان پس از پايان خدمت مهارت هاي ارتباطي ، اجتماعي ، فني و تخصصي را كسب خواهند نمود.

  4- ايجاد و تقويت فرصت هاي شغلي .

  5- كاهش هزينه هاي توليد محصولات كشاورزي .

  6- برقراري ارتباط شغلي و تحصيلي سربازان در طول خدمت .

  7- توسعه و گسترش نهادهاي مشاركتي .

  8- ايجاد روحيه خلاقيت و مسئوليت پذيري .

  9- تقويت انگيزه هاي معنوي و ملي .

  10- بهبود و كاهش حجم دستگاه هاي دولتي با توجه به محدوديت منابع و امكانات .

  11- صرفه جويي در هزينه هاي دولت به منظور تامين نيروي متخصص مورد نياز بخش كشاورزي.

  12- آشنا شدن فارغ التحصيلان كشاورزي با فعاليت هاي بخش كشاورزي.

  13- تبديل شدن دوران سربازي به دوران خدمت به كشور و جامعه روستايي براي متخصصان.


  5.6.5.0
  گروه دورانV5.6.5.0