اهداف طرح :

   

  - گسترش شبكه ترويجي از طريق جذب مشمولين متخصص و بومي در عرصه فعاليت هاي توليدي در بخش كشاورزي.

  - زمينه سازي به منظور تأمين و تربيت نيروي انساني مستعد و آشنا به فرهنگ و روابط اجتماعي روستاييان و عشاير .

  - فراهم ساختن زمينه هاي رشد و خلاقيت و مشاركت جوانان در عرصه سازندگي.

  - ايجاد زمينه مناسب براي گسترش فعاليت هاي بخش كشاورزي و توسعه روستايي.

   


  5.6.5.0
  گروه دورانV5.6.5.0