ضرورت هاي اجراي طرح :

   

   

  - قابليت هاي بخش كشاورزي خصوصاً در زمينه توليدات دامي ، احياء و حفاظت از منابع طبيعي ، زراعت ، باغباني ، شيلات ، آبزيان و ....

  - ايجاد تحول و فراهم آوردن امكان ارتقاي سطح زندگي روستاييان و تشويق به مشاركت آنان در خصوص تأمين رفاه اقتصادي و اجتماعي.

  - جبران كمبود كادر ترويجي – آموزشي متخصص و ماهر در مناطق روستايي و عشايري به منظور انتقال دانش فني ، ارائه اطلاعات ، ايجاد و توسعه نهاد هاي مشاركتي .


  5.6.5.0
  گروه دورانV5.6.5.0