آشنايي با طرح سربازان سازندگي :

     

     

    طرح سربازان سازندگي بر اساس اصل 147 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طراحي شده است كه با موافقت مقام معظم رهبري ( فرماندهي كل قوا ) و ابلاغ ستاد كل نيروهاي مسلح كشور ، به منظور استفاده از توان كارشناسي متخصصان كشاورزي و منابع طبيعي در عرصه هاي توليد با انجام فعاليت هاي آموزشي ، ترويجي و مشاركتي توسط ترويج كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي از سال 1378 اجرا مي شود.


    5.6.5.0
    گروه دورانV5.6.5.0