مسئول پيگيری دوره های آموزشی کارکنان: 

  سرکار خانم فاطمه ارژنگی 

  تلفن : 8-02166940780 (داخلی: 2234)- تلفن مستقیم: 66595687


  ********************

   


  5.6.5.0
  گروه دورانV5.6.5.0