هماهنگی و پشتیبانی شبکه ترویج و مسئول طرح و برنامه 


  مسئول: آقای مهندس سید محمد حسینی مقدم

  تلفن : 8-02166940780 (داخلی: 2240 )- تلفن مستقیم: 66597077

  پست الکترونیکی :  

  ********************


  5.6.5.0
  گروه دورانV5.6.5.0