گروه پایش پهنه های تولیدی و مشارکت های مردمی


  رییس گروه: آقای مهندس افراسياب فتحی

  کارشناسان: آقای محمود عزیزپور و آقای محسن مرادی

  تلفن : 8-02166940780 (داخلی: 2243 ، 2244 و 2241)- تلفن مستقیم: 66940739

  پست الکترونیکی : a.fathi@areeo.ac.ir

  ********************

  برنامه‌ها و محورهای فعالیتی گروه پایش پهنه های تولیدی و مشارکت های مردمی 
  الف - بسیج سازندگی 
  ب - مددکاران ترویجی

  ج - پایش پهنه های تولیدی


  5.6.5.0
  گروه دورانV5.6.5.0