سربازان سازندگی
     رییس : آقای مهندس علي اكبر صابری

  کارشناس: سرکار خانم زيبا نورعلیزاده

  تلفن : 8-02166940780 (داخلی: 2241 و 2234)- تلفن مستقیم: 66595687

  پست الکترونیکی : ak.saberi@areeo.ac.ir

  ********************

  برنامه‌ها و محورهای فعالیتی سربازان سازندگی


  5.6.5.0
  گروه دورانV5.6.5.0