معاونین مدیرکل
   


  معاون مديركل : آقای مهندس مهدی ابراهیم نژاد

  تلفن : 8-02166940780 (داخلی: 2222)- تلفن مستقیم: 66597077

  پست الکترونیکی :  m.ebrahimnejad@areeo.ac.ir

   

  معاون مديركل : آقای مهندس رضا ذبیحی طاری

  تلفن : 8-02166940780 (داخلی: 2224)- تلفن مستقیم: 66940739

  پست الکترونیکی :  r.zabihi@areeo.ac.ir

   


  5.6.5.0
  گروه دورانV5.6.5.0