معرفی دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج

    دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج با سیاستگذاری و برنامه ریزی لازم در جهت حمایت، پشتیبانی و تجهیز شبکه ترویج کشور، به منظور پیشبرد برنامه های ترویجی و افزایش ضریب پوشش این فعالیتها فرصت ویژه ای را در زمینه تحقق اهداف توسعه منابع انسانی در بخش کشاورزی و توسعه روستایی فراهم نموده است. 
    ساختار فیزیکی شبکه ترویج کشور شامل مراکز جهاد کشاورزی دهستان به عنوان کانون مرکزی شبکه می باشد. در این خصوص، هماهنگی و برنامه ریزی توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در مراکز به منظور افزایش توان کارشناسی این نیروها در جهت اجرای برنامه های آموزشی و ترویجی سازمان، همچنین امور تجهیز مراکز، تعمیرات اساسی و تغییر کاربری آن از جمله وظایف و ماموریت های مورد پیگیری دفترساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویجمی باشد. همچنین در این دفتر، سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور استفاده از کلیه ظرفیت های دولتی و غیردولتی و جذب نیروهای متخصص مورد نیاز شبکه ترویج کشاورزی در قالب فرآیندهای سربازان سازندگی، بسیج سازندگی، امور مربوط به مراکز موضوع ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور با تاکید بر شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی و حمایت و ساماندهی مددکاران ترویجی و جوامع محلی نیز مورد پیگیری قرار می گیرد.


    5.6.5.0
    گروه دورانV5.6.5.0