شرح وظايف دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج

   

  - سیاست گذاری و برنامه ریزی برای توانمندسازی و سازمان دهی عاملین ترویج و ساماندهی شبکه ترویج در چارچوب نیازها، اولویت ها و سیاست های بخش کشاورزی

  - سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور کاربست فناوری های اطلاعات و ارتباطات در شبکه ترویج و آموزش کشاورزی برای طراحی، ایجاد، استقرار، راه اندازی و راهبری بانک اطلاعاتی، سامانه های اطلاعاتی، سامانه های ارتباطی - اطلاعاتی ICT و شبکه های رایانه ای و اینترنتی برای گسترش ترویج بر خط و از راه دور و خدمات ترویج مجازی مورد نیاز شبکه ترویج کشاورزی

  - سیاستگذاری و برنامه ریزی برای گسترش و تنوع بخشی ساختارهای مناسب براي انجام اقدامات ترویجی در راستای طراحی، ایجاد و استقرار شبکه عاملین ترویج و آموزش کشاورزی چند بخشی و تخصصی موضوعی و محصولی براساس مزیت های منطقه ای

  - تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی و اجرایی، ایجاد، استقرار، حمایت، توسعه، تجهیز و نوسازی (پایگاه ها و مراکز ترویجی)

  - سیاستگذاری و برنامه ریزی تأمین نیازهای شبکه عاملین ترویج (فضاها، امکانات، تجهیزات و...)

  - سیاستگذاری و برنامه ریزی نیازسنجی، تأمین و جذب، بکارگیری عوامل ترویجی مشتمل بر تجهیز، آموزش و حمایت از شبکه عاملین ترویج دولتی (سربازان سازندگی، مروجین، کارشناسان ترویج، آموزشگران و...) و غیر دولتی (مددکاران ترویجی، تسهیلگران روستایی، جوانان روستایی، شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی و...)

  - تهیه، تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها، تعرفه ها، شاخص ها و استانداردهای مورد نیاز شبکه عاملین ترویج و آموزش کشاورزی

  -  تعیین سیاستگذاری لازم برای طراحی، ایجاد، استقرار و توسعه شبکه ترویج مجازی

  -  اتخاذ تمهیدات لازم برای ایجاد و توسعه ظرفیت در بخش خصوصی و افزایش قابلیت حرفه ای آنان برای ارائه خدمات ترویجی و آموزشی

  - سیاستگذاری و برنامه ریزی برای جلب مشارکت، کمک و امکانات نهادهای دولتی و خصوصی و مردمی در تقویت، توسعه و توانمندسازی شبکه های ترویجی دولتی و غیردولتی

  - مطالعه و بررسی رهیافت ها، روشها، الگوها و مدل های کاربردی ملی، منطقه ای و محلی خدمات مشاوره ای شبکه ترویج و آموزش کشاورزی

  - تهیه و تدوین پروژه ها و برنامه های مورد نیاز شبکه ترویج کشاورزی

  - سیاستگذاری و برنامه ریزی نظارت، هدایت و حمایت از شبکه عاملین ترویج دولتی با تأکید بر مراکز جهاد کشاورزی

  - اتخاذ تمهیدات لازم برای ارتقاء سطح دسترسی کشاورزان معیشتی به خدمات ترویجی و آموزشی

  - برنامه ریزی برای تبادل تجارب و دانش فنی عاملین شبکه ترویج در سطوح بین المللی، ملی، منطقه ای و محلی

  - سیاستگذاری و برنامه ریزی طرح بسیج سازندگی در بخش کشاورزی

  - تهیه و تدوین آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه های مورد نیاز برای حمایت و تقویت جایگاه عملیاتی بسیج سازندگی در برنامه های توسعه کشاورزی

  - تهیه و تدوین استانداردها و شاخص های فنی و اجرایی بسیج سازندگی متناسب با نیازها، اولویت ها و سیاستهای بخش کشاورزی

  - برنامه ریزی و سازماندهی جذب، آموزش، استقرار و بکارگیری نیروهای بسیج سازندگی

  - برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه های بکارگیری نیروهای بسیج سازندگی و سازماندهی امکانات مادی و معنوی مردمی در برنامه های توسعه کشاورزی

  - برنامه ریزی برای شناسایی، تجهیز، آموزش و حمایت از نیروی انسانی داوطلب مردمی

  - برنامه ریزی برای بهینه سازی فرآیند جذب، سازماندهی و بکارگیری جوانان در عرصه های سازندگی

  - تهیه و تدوین پروژه های اجرایی تخصصی طرح بسیج سازندگی در زیربخشهای مختلف با همکاری مراجع ذیربط

  - تهیه و تدوین نظام نظارت و ارزشیابی و اثربخشی فعالیتهای شبکه عاملین ترویج، طرح بسیج سازندگی و فناوری های ترویجی و آموزشی و اجرای آن

   


  5.6.5.0
  گروه دورانV5.6.5.0