پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


  - تفاهم نامه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

  متن تفاهم نامه

  - تفاهم نامه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران 

  متن تفاهم نامه

  - تفاهم نامه وزارت جهاد کشاورزی با وزارت آموزش و پرورش (سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با سازمان نهضت سواد آموزی)

  متن تفاهم نامه

  - تفاهم نامه وزارت جهاد کشاورزی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با سازمان آموزش فنی و حرفه ای)

  متن تفاهم نامه


  5.7.14.0
  گروه دورانV5.7.14.0