فرهادفتحي
مدير فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی
تلفن :66430438
فكس :66430437
پست الكترونيك :F.Fathi@iate.ir   

                                  

 
سيد مهدي عامري
رئيس اداره مرکز اسناد آموزشی و ترویجی
تلفن :66430466
پست الكترونيك  :  M.Ameri@iate.ir

 
سركار خانم حميديه
كارشناس مسئول فناوری آموزشی
تلفن :66430437
پست الكترونيك :M.hamidieh@iate.ir

 
 
سركار خانم ذبيحي
كارشناس ويراستاري
تلفن 66430437
پست الكترونيك :F.zabihi@iate.ir

 
 

   
 

 

   

 

 

 


 
 

 

 

 


5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0