news categories 
news code : 22367  |  event date : Thu Sep 17, 2020 14:40:34
news code : 22365  |  event date : Wed Sep 16, 2020 12:35:50
Page1of512345.Next.go

news categories 
news categories 

آمار پویای فعالیت های شاخص آموزشی و ترویجی کشاورزی کشور


 • 6070 رسانه های آموزشی ترویجی(تالار ترویج فنون و دانش کشاورزی) عنوان
 • 1166 سایت های الگویی (تعداد)
 • 474 کانون های یادگیری (تعداد)
 • 1404094 دوره های آموزش مهارتی (نفر-روز در سال 99)
 • 581874
  آموزش کارکنان وزارت جهادکشاورزی (نفر-روز در سال 98)
 • 6426 دانش آموزان متوسطه کشاورزی (نفر)
 • 7643 کارشناسان مروج پهنه های کشاورزی  (تعداد)
 • 1620  پژوهشگر مروجان ارشد و محققان معین (نفر)
 • 3680  صندوق های خرد زنان روستایی و عشایری (تعداد)
 • 34222  مددکاران ترویجی (تعداد)
 • 17884  تسهیل گران زن روستایی
 • 5697  سنجش مهارت
 • 651  روزهای مزرعه

در سی و چهارمین دوره برگزیدگان بخش کشاورزی در سال 1398، 166 نفر انتخاب شده اند که هر هفته 7 نفر به شکل تصادفی معرفی خواهند شد.
5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0